Zásady zpracování osobních údajů

Mgr. Dagmar Součková, Na Jezírkách 167/24, Hradec Králové, PSČ 500 11, identifikační číslo 752 29 196, kontaktní údaje info@uctosprava.cz, telefonní kontakt +420 775 077 659 jakožto správce osobních údajů,

tímto v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) vydává tyto informace pro subjekty údajů:

 1. Správce prohlašuje, že poskytuje v souladu s Článkem 24 Nařízení GDPR dostatečné záruky, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektů. Správce zavedl vhodná technická a organizační opatření, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty fyzickými osobami, přičemž zpracováním se rozumí automatizované či manuální ukládání, uchování a archivace osobních údajů v elektronické či v listinné podobě bez dalšího zpracování, to vše na základě smluvního nebo obdobného vztahu. Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje i třetím subjektům, přičemž je povinen zaručit, že tyto třetí subjekty (například provozovatelé serverů, vývojáři počítačových aplikací apod.) zajistí ochranu osobních údajů subjektů údajů minimálně ve stejné míře, v jaké je poskytuje správce.
 3. Správce prohlašuje, že neposkytne osobní údaje subjektů údajů k marketingovým a podobným účelům. Správce nezpracovává genetické a biometrické údaje.
 4. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté subjekty údajů v rámci smluvního, nebo obdobného, vztahu (např. fakturace, objednávka apod.), kdy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy dle Článku 6 Nařízení GDPR.
 5. Správce v rámci své činnosti zpracovává tyto osobní údaje: – identifikační osobní údaje: jméno a příjmení subjektu údajů, adresa; – kontaktní údaje: zasílací adresa (liší-li se od bydliště), e-mail, telefon, datová schránka.
 6. V případě, že je subjekt údajů v pracovním nebo obdobném poměru, zpracovává Správce navíc, k výše uvedeným údajům v bodě 6. tohoto dokumentu, také informaci o zdravotním pojištění, rodném čísle, výši příjmů a v omezené míře také o zdravotním stavu subjektu údajů.
 7. Správce získává osobní údaje od subjektů údajů na základě jejich informace.
 8. Správce zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: – dodavatelé a odběratelé na základě smlouvy nebo obdobného vztahu – zaměstnanci, kteří pobírají mzdu (pravidelně i jednorázově).
 9. Správce uchovává osobní údaje subjektů údajů po dobu deseti let. V případě, že jsou osobní údaje subjektu údajů uchovávány na základě zaměstnaneckého nebo obdobného poměru, u kterého je povinnost odvádět ze mzdy důchodové pojištění, uchovává Správce osobní údaje po dobu třiceti let.
 10. Správce se zavazuje uchovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž přijde při jejich zpracování do styku. Správce prohlašuje, že všichni zaměstnanci správce se zavázali k mlčenlivosti a v případě, že osobní údaje bude zpracovávat určený zpracovatel, správce zaváže takového zpracovatele ke stejné mlčenlivosti.
 11. Správce na žádost subjektů údajů poskytne subjektu údajů po prokázání jeho totožnosti, v sídle správce či elektronickou cestou bezplatně potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, správce poskytne subjektu údajů zejména tyto informace: – účel zpracování; – kategorie dotčených osobních údajů; – příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny – plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; – existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 12. Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, má právo požadovat od správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu či omezení takového zpracování.

Mgr. Dagmar Součková, Na Jezírkách 167/24, Hradec Králové, 500 11, IČO 752 29 196 je také společným správcem, případně zpracovatelem, osobních údajů vlastníků, družstevníků a nájemníků společenství vlastníků a bytových družstev, pro které v rámci své činnosti poskytuje správu domu a pozemku. Zpracování a rozsah osobních údajů těchto subjektu údajů se provádí výhradně na základě zásad vydaných jednotlivými společenstvími vlastníků, případně bytovými družstvy.

V Hradci Králové, dne 24. 5. 2018

Mgr. Dagmar Součková